top of page

UTDANNING OG KURS

Vekterutdanning

Vekterutdanning

Ønsker du en karriere som Vekter?

 

Bli vekter: et spennende yrke i stor vekst.

Kort tid på kurs - raskt ut i jobb.

Lav kurskostnad - god lønn.

Pga. nye krav til vekterutdanning gjeldende fra 01.01.2018, er vi forpliktet til å presisere følgende vedrørende til tidsfrister: Trinn 2 og Trinn 3 i henhold til dagens utdanningsmodell må gjennomføres og bestås innen 01.04.2018. Etter dette vil påbegynt vekteropplæring etter dagens modell ikke være godkjent. S.O.S Security vil holde Trinn 2 og Trinn 3 også etter dagens modell frem til 01.04.2018. Du finner kursene publisert på web og Facebook. Forutsetninger for vekteropplæringen er at du har fylt 18 år og behersker norsk muntlig og skriftlig.

Kurs etter NY MODELL finner du allerede på vår hjemmeside og FB.

 

Hensikt og mål med utdanningen:

Hensikten er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig som vekter og å kunne levere vekterarbeid i henhold til bransjestandard og til kundens krav og forventninger.

Målsettingen er å gjøre folk trygge. Det gjør vi gjennom å levere et avtalt stykke arbeid til rett tid, i henhold til bransjestandard og innenfor gjeldene lover og forskrifter.

 

Kursbevis og godkjennelse

Etter gjennomført og bestått vekterkurs er du godkjent vekter og kan jobbe i ethvert offentlig godkjent vaktselskap i Norge. Kursbevis utstedes for hver gjennomført kursdel.

 

Utdanningen passer for

Kurset passer godt for kundevennlige mennesker, uavhengig av kjønn. 

En god vekter har en profesjonell innstilling og er i stand til å jobbe både selvstendig og i team. 

Han/hun er også pliktoppfyllende og serviceinnstilt.

 

Krav til deltakere

Du må være fylt 18 år og ha godkjent vandel.

Beherske norsk både muntlig og skriftlig, samt ha førerkort hvor det benyttes kjøretøy.

 

Vekterutdanning NY MODELL

S.O.S Security er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning.

SOS sine instruktører har gjennomført og bestått lovpålagt instruktøropplæring for å kunne undervise i alle fag som er satt i læreplanen. Utdanningen skjer på følgende måte:

 • 112 timer undervisning i klasserom/e-læring/case/selvstudie i henhold til oppsatt læreplan.

 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av S.O.S Academy på godkjente øvingsobjekter (lukket område) som disponeres av S.O.S Security AS.

 • 6 timers todelt eksamen. Del en, 4 timer/80 spm, hvor du får en elektronisk oppgave med besvarelse i multipel choice, (flervalgsprøve). Ved bestått Del en vil deltager gå videre til Del to som er en caseoppgave, denne skal presenteres muntlig for sensorer. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.  Du kan benytte egen PC eller nettbrett ved eksamen.

Utdanningen gis av S.O.S sine meget erfarne instruktører, og de er nå klare til å gi deg riktig utdanning som gir arbeid i en spennende bransje.

 

 

Regodkjenning:

Fra 1. januar 2018 må alle som i dag har en vekterutdanning, og som ønsker å beholde sin godkjenning, gjennomføre regodkjenning innen fire år.  S.O.S Academy tilby regodkjenningskurs fra høsten 2018. Følg med på vår kurskalender.

 

 

Ordensvaktkurs

Ordensvaktkurs

Bli en politigodkjent ordensvakt. 

 

Mål og hensikt

Målet er å gi deg den nødvendige opplæring for at du skal kunne bli en ”Politigodkjent Ordensvakt”. Hensikten er å gjøre deg til en ettertraktet medarbeider som har den nødvendige tillit fra kunder, kollegaer, utestedets eier og offentlige myndigheter som politi og skjenkemyndigheter. Du skal få den nødvendige kjennskap til ulike faglige temaer, og bli i stand til å håndtere ulike scenarioer som kan oppstå på utestedet. Du vil oppdage at ditt viktigste våpen er ord, og at den beste konflikthåndteringen er å legge til rette for kunden.

 

 

"Det er mye god sikkerhet i god service."

 

 

 

 

KURSINNHOLD:

 

Rollen som ordensvakt

Forventninger og utfordringer, hvorfor trenger vi ordensvakter? 

Bestemmelser fra myndigheter.

 

Alkoholloven

Viktige bestemmelser som ordensvakten må håndheve. 

Alkohol og vold; noen sammenheng?

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Spiller det noen rolle hva vi sier; kan ordensvakten tilrettelegge, yte service og derved unngå mange konflikter?

 

Etikk og moral

Er det forskjell på teori og praksis, og hvor går grensen for meg?

 

Rettslige rammer

Grunnlag for å bruke makt, ordensvaktens rett til å bruke tvangsmidler, nødverge og nødrett, strafferett, rasismeparagrafen, politiets forventninger til ordensvakten.

 

Politioperative forhold

Generelt om konflikthåndtering, fysisk maktbruk og beslag.

 

Førstehjelp

Livreddende førstehjelp, bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon, blødninger, brannskader, småskader. 

 

Brannvern

Brannårsaker, hvordan oppstår brann, brannteknisk, slokkemidler og metoder, brannøvelser. 

Administrativt, tiltak og tilsynsaktiviteter.

 

Narkotika

Tegn og symptomer, overdoseproblematikk, salg og bruk på ditt utested? 

Blandingsrus og adferd under påvirkning av rusmidler.

 

Ordensvakten

Administrative rutiner og kontraktsforhold, instrukser og loggføringer, samarbeide med eier/driver av utestedet.

Ledsagerkurs

Hensikt og mål med kurset

Hensikten er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig som ledsager og til å kunne levere ledsagerarbeid i henhold til bransjestandard og til kundens krav og forventninger. Målsetting er å gjøre klienten trygg. Det gjør vi gjennom å levere et avtalt stykke arbeid til rett tid, i henhold til bransjestandard og innenfor gjeldene lover og forskrifter.

 

Kursbevis og godkjennelse

 

Etter gjennomført og bestått ledsagerkurs er du godkjent ledsager og kan jobbe i ethvert offentlig godkjent vaktselskap i Norge. Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.

 

Kurset passer for:

Kurset passer godt for kundevennlige menneskeer, uavhengig av kjønn. En god ledsager har en profesjonell innstilling og er i stand til å jobbe både selvstendig og i team. Han/hun er også pliktoppfyllende og serviceinnstilt og ser klientens behov for trygghet.

 

Opptakskrav

Gjennomført Vekterkurs del 1, 2 og 3.

 

Kursinnhold

 

Introduksjon

Ledsagerkurset er et modulbasert kurs som er bygget opp etter krav og retningslinjer fra Politidirektoratet. Kurset har en varighet på 15 dager og gjennomføres over en komprimert periode på 4 helger. Kursets teoridel gjennomføres i Norge, mens praksisdelen gjennomføres i Norge og England.

 

Kursinnhold:

Introduksjon til forebyggende sikkerhetstjeneste og ledsagertjeneste

Personlig sikkerhet og HMS. Personlig utstyr

Eskorte - konvoi - valg av transportrute

Ledsager som en del av en gruppe

Opptredner i det offentlig rom

Fysisk konflinkthåndtering

Fysisk beskyttelse av klient

Håndtering av folkemengder

Medisinsk førstehjelp

Søk og sikring av lokasjoner

Praksis: V.I.P klient på reisefot

Praksis: Ledsager - øvelse/forberedelser og administrasjon

Bilkjøring og navigering

Overvåkning og antiovervåkning

Ledsagerkurs

Førstehjelpskurs

Det er veldig ofte vanlige mennesker som står nærmest når noen blir akutt syke eller når det skjer en ulykke. Det kan være i en arbeidssituasjon eller privat.

Derfor er det svært viktig at nettopp DU er i stand til å sette i gang med for eksempel hjerte- og lungeredning. Har du god kunnskap kan du øke muligheten for den skadde til å overleve og/eller komme fra ulykken med redusert skadeomfang og men. Derfor bør du melde deg på kurs nå!


Vi tilpasser kurs, innhold og varighet etter behov - ta kontakt med oss for nærmere informasjon. 

Brannvern og evakueringsøvelser

Vi holder kurs innenfor forebyggende brannvern og gjennomfører kurs og øvelser over hele landet.

Kursinnhold:

 • Brannteori

 • Brannteknisk dokumentasjon

 • Menneskelig adferd i en krisesituasjon:  alle mennesker vil ha den samme grunn til å evakuere - men de vil ha svært ulik adferd under evakuering.

 • Evakuering med postinstrukser for ansatte

Målgruppe for kurset: 

 • Utelivsbransjen

 • Kjøpesenter

 • Idrettsarrangementer

 • Konserter

 • Messer

 • Festivaler

 • Kulturhus

 • Alle steder hvor folk er samlet til arbeid og fritid

Førstehjelpskurs
Brannvernskurs

Ranskurs

Vi holder Ranskurs over hele landet.

Kursinnhold:

 • Bevisstgjøre

 • Trene ansatte

 • Lære å håndtere en evnt. ranssituasjon

 • Skadefri gjennom situasjonen

 • Oppfølging av ansatt/e i ettertid

Målgruppe for kurset: 

 • Restaurant og hoteller

 • Butikker

 • Utelivsbransjen

 • Kjøpesenter

 • Idrettsarrangementer

 • Konserter

 • Messer

 • Festivaler

 • Kulturhus

 • Offentlig transport

 • Taxiselskaper

 • Alle steder som har kontantomsetning og verdier 

Ranskurs

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Kommunikasjon:


Spiller det noen rolle hva vi sier?
Kan vi forebygge vold og aggresjon ved hjelp av hva vi sier? - eller handler det ganske enkelt om god kundebehandling?

Du vil oppdage at ditt viktigste våpen er ord, og at den beste konflikthåndteringen er å legge til rette for kunden.

Kurset omhandler blant annet:

 • Stemmen

 • Ordene

 • Kroppen

 • Dialog

 • "Fair Play"

 • Observere

 • Registrere

 • Vurdere

 • Håndtere

 • Dempe aggresjon

Konflikthåndtering:
Vårt eneste våpen er ord, noe som betyr at vi må se kundens behov og legge til rette for god service og kundebehandling.  Det å sette fysisk makt bak en beslutning, er det bare politiet som kan gjøre.  Vi må derfor kunne forebygge og være løsningsorientert.
- det er mye god sikkerhet i god service...

Kurset omhandler også:

 • Nødverge

 • Nødrett

 • Sivil pågripelse

 • Selvtekt

 • Straffeloven
   

Kommunikasjonskurs

Kurs for utelivsbransjen

Hensikt og mål med kurset
Hensikten er å gjøre ansatte, eiere og drivere i utelivsbransjen, konsert-og festivalarrangører bedre rustet til å håndtere små og store hendelser som kan oppstå i hverdagen.

Kurset passer for:
Ansatte, drivere og eiere i utelivsbransjen.

Kursinnhold:

1. KUNDESERVICE 

 • Kommunikasjon og verbal konflikthåndtering.

 • Passer for ledere og ansatte.


2. FOREBYGGENDE BRANNVERN

 • Eiers brukers plikter og evakueringsplaner.

 • Rømningsøvelser.

 • Passer for ledere.
   

3.  AKUTT FØRSTEHJELP

 • Opptreden og sikring av skadested, din innsats og ditt ansvar.

 • Hva kan vi gjøre fra vi oppdager skaden og til pasienten er tatt hånd om av kyndig innsatsepersonell/ambulansetjeneste.

 • Passer for ledere og ansatte.


4. LOVVERK OG UTELIVSBRANSJEN

 • Alkohol og sjenking.

 • Straffeloven.

 • Lov om vaktvirksomhet.

 • Brann-og eksplosjonsloven.

 • Passer for ledere.


5. UTELIVSBRANSJEN OG RUS

 • Tegn og symptomer.

 • Narkotika, alkohol og blandingsrus.

 • Adferdsendringer hos bruker - noen fare for oss?

 • Passer for ledere og ansatte.
   

Kurs for utelivsbransjen

Weekendkurs i arrangementsikkerhet

Vi holder weekendkurs for konserter og festivaler sammen med Professor Chris Kemp fra Mind Over Matter Consultancy Ltd. Chris Kemp er en ekspert innen arrangementssikkerhet, og var sterkt involvert i gjennomføringen av sikkerhetsopplegget under OL i London. Kemp holder kurs over "hele verden" og vil tilby en  spennende weekend med mye læring som du kan bruke i festivalsesongen. 

Weekendkurset blir gjennomført som et 3-dagers kurs i Larvik.


Weekend pris pr deltaker kr 2.900.-
(Ord. pris er kr 6 500.-)

Arrangementsikkerhet
Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre kurs.

bottom of page